Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

NATJEČAJ

11.7.2018.

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od 4 godine, za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ voditelja izv. prof. dr. sc. Maria Gabričevića, na Zavodu za opću i anorgansku kemiju