Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Obrana završnog specijalističkog rada - Ivana Đurović

29.4.2022.

Klasa: 602-04/22-03/30
Ur. broj: 251-62-03-22-100

Zagreb, 27. travnja 2022.


    Sukladno članku 32. i 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Vijeća za specijalističke studije, na sjednici od 20. travnja 2022. godine, prihvaća pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada Ivane Đurović, studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmacija pod naslovom


Primjena peroralnih preparata željeza u prevenciji i liječenju sideropenične anemije u dječjoj dobi

Na prijedlog Vijeća za specijalističke studije Fakultetsko vijeće Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenuje Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada:


1)    prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
2)    doc. dr. sc. Arnes Rešić
Klinika za dječje bolesti Zagreb
3)    doc. dr. sc. Maja Ortner Hadžiabdić
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Obrana će se održati u četvrtak, 5. svibnja 2022. godine, u 14 sati u Velikoj predavaonici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Ante Kovačića 1.


D e k a n i c a:
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić