Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmakognozija 2

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Ciljevi predmeta su upoznati kemizam i djelovanje biljnih i životinjskih droga i aktivnih tvari u njima, upoznati uporabu biljnih i životinjskih droga i njihovih sastavnica, prema kemijskoj sistematici steći integralno znanje o najvažnijim drogama biljnog i životinjskog podrijetla te razlikovati droge prema njihovim morfološko-anatomskim značajkama.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Farmakognozije 2 potrebna je odslušana Farmakognozija 1
Polaganje predmeta: za polaganje Farmakognozije 2 potrebna je položena Farmakognozija 1

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Prepoznavati biljne droge na osnovi njihovih anatomskih, histokemijskih i mikoromorfoloških značajki;
  2. Razlikovati biljne droge prema njihovom kemijskom sastavu;
  3. Svrstati biljne droge prema njihovoj uporabi i namjeni;
  4. Objasniti mehanizam terapijskog djelovanja biljnih droga iz glavnih fitokemijskih skupina.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Marijana Zovko Končić Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Docent
dr. sc. Marija Kindl Poslijedoktorand