Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaji

21.9.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-2016-06-3672: „Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina - put prema personaliziranoj terapiji” na Zavodu za opću i anorgansku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od pet mjeseci

14.9.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

24.7.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje    N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmakognoziju  

20.7.2017.

OBJAVA NATJEČAJA - poništenje

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog u Narodnim novinama br. 61/2017 od 28. lipnja 2017., u Večernjem listu,  na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te na inernetskoj stranici Hrvatskog zvaoda za zapošljavanje, za popunu radnog mjesta I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.   Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

14.7.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor dva izvršitelja u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana medicinska biokemija, na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (predvidivo tri godine), u punom radnom vremenu, na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju na projektu „Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa”

14.7.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog poslijedoktoranda na znanstveno-istraživačkom projektu HRZZ IP-09-2014-1501: „Dizajniranje, sinteza i evaluacija derivata primakina, vorinostata i sorafeniba kao potencijalnih citostatika” na Zavodu za farmaceutsku kemiju, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme od dvije godine  

30.6.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija, grana farmacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za farmaceutsku kemiju     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto IV. vrste: – vrtni radnik u Farmaceutskom botaničkom vrtu »Fran Kušan« Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje.

27.6.2017.

OBJAVA NATJEČAJ- poništenje

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet objavljuje   PONIŠTENJE NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama br. 55/2017 od 9. lipnja 2017., u Večernjem listu te na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta za popunu radnog mjesta IV. vrste – vrtni radnik u Farmaceutskom botaničkom vrtu »Fran Kušan« Farmaceutsko-bio­kemijskog fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, zamjena za bolovanje.   Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

27.6.2017.

NATJEČAJ - viši stručni savjetnik za projekte

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje     N A T J E Č A J     za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

29.5.2017.

NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje   N A T J E Č A J   za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Centru za primijenju farmaciju, zamjena za rodiljni dopust   za izbor dva izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju, zamjena za rodiljni dopust