Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Lidija Jelić

E-mail: ljelic@pharma.hr
Telefon: 01 6394 410
Adresa: Studentska poslovnica
Ante Kovačića 1

Profil

Voditelj ostale ustrojstvene jedinice za diplomske studije prima stranke, administrativno vodi diplomski studij, provodi upis studenata svih godina u fakultetsku evidenciju i indekse, upisuje sve studente po semestrima u ISVU, vodi evidenciju o ispitima, priprema dokumentaciju za testiranje semestra, priprema dokumentaciju diplomanada za diplomski ispit, priprema diplome i promocije, izrađuje uvjerenja i sve prijepise iz djelokruga rada studentske poslovnice, vodi evidencije zauzetosti predavaonica na svim fakultetskim lokacijama, ulaže dokumentaciju diplomskih studija u arhiv i skrbi o arhivskim materijalima.