Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

REZULTATI objava 07. svibnja 2020. - Erasmus+ KA103 programske - Natječaj za 2020/21 SMS studenti studijski boravak

7.5.2020.

Poštovani studenti,

Rezultati Erasmus+ SMS natječaja za 2020./21. objavljeni su na mrežnim stranicama:

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

 

Žalba protiv Odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se na adresu fakulteta (Povjerenstvo za rangiranje studenata prijavljenih na Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.,Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio-ekonomski status podnosi se u pisarnicu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio status 2018/19: Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti” Ured za međunarodnu suradnju.

Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.  U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.