Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Program

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti traje tri godine za studente koji studiraju u punom radnom vremenu, a pet godina za studente koji studiraju s dijelom radnog vremena.

Program je orijentiran na znanstveno istraživanje i samostalan rad kroz koji doktorand prvenstveno usvaja vještine i znanja vezane uz specifično područje interesa, ali i komunikacijske vještine kroz pisanje znanstvenih radova te posterska i usmena izlaganja na hrvatskom i engleskom jeziku.

Program doktorskog studija izrazito je interdisciplinaran, ali se sadržaji iz područja temeljnih prirodnih znanosti, temeljnih i primijenjenih biomedicinskih i kliničkih znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti međusobno nadopunjavaju i logički nadovezuju. Izvođenje programa temelji se na raznovrsnosti istraživačkih projekata na Fakultetu, suradnji s nizom znanstveno-nastavnih suradnih ustanova te suradnji s farmaceutskom industrijom i gospodarstvom te javnim sektorom (PLIVA Hrvatska d.o.o., Belupo d.d., JGL d.d., PharmaS d.o.o., Halmed, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, KB Merkur, Institut Ruđer Bošković i dr.). Nastoji se kroz znanstveni rad osnažiti inovativnost za transfer tehnologija, te istraživačkom i obrazovnom aktivnošću sustavno povezivati znanost i društvo, posebice gospodarstvo.

 

Kratki prikaz studijskog programa po godinama (ECTSi i drugi uvjeti potrebni za napredovanje kroz studij):

1. godina                                                                   ECTS

Uvodni predmet                           5

Temeljni predmet                        20

Znanstvena aktivnost/Istraživanje       35

2. godina

Izborni predmeti                        10

Javna obrana teme doktorskog rada        5

Znanstvena aktivnost/Istraživanje       45

3. godina

Znanstvena aktivnost/Istraživanje       50

Prezentacija rezultata doktorskog rada   5

Javna obrana doktorskog rada             5

 

U prvoj godini doktorand odabire Temeljni predmet odgovarajuće znanstvene grane (Farmacija ili Medicinska biokemija) od ukupno najmanje 20 bodova. Uvodni predmet, koji osigurava stjecanje generičkih kompetencija, je obvezan.

U drugoj godini doktorand odabire izborne predmete, ukupno 10 bodova. Kao izborni sadržaj može izabrati i neke od modula temeljnih predmeta. Student odabire izborne predmete u dogovoru s mentorom, u području doktorskog rada i osobnog interesa. Doktorand može, u dogovoru s mentorom i voditeljima doktorskog studija, odabrati 5 bodova za izborni sadržaj iz drugih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu i usporedivih programa domaćih i/ili inozemnih sveučilišta.

Sadržaj treće godine je istraživački rad te priprema i obrana doktorskog rada.

 

Program doktorskog studija možete preuzeti ovdje.

Aktivno bavljenje znanstvenim radom tj. znanstvena aktivnost izvan organizirane nastave uključuje ECTS bodove koje student treba steći dokazima svoje prisutnosti u znanstvenoj zajednici, tj. znanstvenim radom tijekom studija. Udio znanstvene aktivnosti izražen ECTS bodovima je viši u višim godinama studija.

Svaki polaznik mora iz ove bodovne skupine postići određeni broj bodova. Znanstvena aktivnost prati se i vrednuje tijekom studija te bilježi u bazu podataka o doktorandima. Pripadajući ECTS bodovi za različite oblike znanstvene aktivnosti određeni su Pravilnikom o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

Struktura upravljanja doktorskim studijem