Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Novi terapijski sustavi

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati s fiziološkim i patofiziološkim značajkama različitih putova primjene lijeka (parenteralna, oralna, sublingvalnu, bukalna, nazalna, pulmonalna, okularna, dermalna, transdermalna, vaginalna) koje čine osnovu za dizajn i oblikovanje novih terapijskih sustava. Studenti će razumijeti posebnosti načina primjene novih terapijskih sustava i specifične tehnologije njihove izrade. Studenti će steći znanja neophodna za terapijsku procjenu, odobravanje i stavljanje u promet novih terapijskih sustava te očekivane uštede vezano za nacionalnu politiku lijekova i poboljšanje ishoda liječenja na dobrobit bolesnika.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušano Oblikovanje lijekova i upisan 8. semestar
Preduvjet za polaganje: položeno Oblikovanje lijekova

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Objasniti specifične fiziološke i patofiziološke značajke svakog od putova primjene lijeka;
  2. Procijeniti prijenos lijeka preko bioloških barijera svakog od putova primjene temeljem farmaceutsko-tehnoloških i biofarmaceutskih svojstava novog terapijskog sustava;
  3. Objasniti utjecaj uklapanja lijeka u terapijski sustav na njegova biofarmaceutska svojstva i farmakokinetički profil;
  4. Navesti i objasniti prednosti primjene inovativnog pred standardnim oblicima lijeka;
  5. Odabrati najprikladniji oblik lijeka s ciljem postizanja optimalnog terapijskog učinka na dobrobit bolesnika;
  6. Navesti specifičnosti postupka odobravanja novih terapijskih sustava te procijeniti očekivane uštede vezano za nacionalnu politiku lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Ivan Pepić Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Željka Vanić Izvanredni profesor
prof. dr. sc. Anita Hafner Redoviti profesor
prof. dr. sc. Mario Jug Redoviti profesor