Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Klinička biokemija s hematologijom

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 6
Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati s osnovama kemijskih, biokemijskih i bioloških postupaka kojima se ispituje sastav bioloških tekućina i tkiva, te morfološkim karakteristike krvnih stanica kojima se utvrđuju promjene tijekom fizioloških i patoloških procesa u organizmu čovjeka.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je odslušana Patofiziologija s patologijom i položena Biokemija
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Fiziologija s anatomijom čovjeka

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati osnovne principe laboratorijske dijagnostike s područja opće kliničke biokemije i hematologije;
  2. Objasniti principe koji povezuju kvalitativne i kvantitativne metode određivanja laboratorijskih pretraga s fiziološkim i patofiziološkim stanjima organizma;
  3. Identificirati ključne pretrage s područja opće kliničke biokemije i hematologije za praćenje funkcije pojedinih organa i organskih sustava;
  4. Povezati principe analitičkih interferencija i bioloških učinaka lijekova s rezultatima laboratorijskih pretraga;
  5. Prepoznati dijagnostičke mogućnosti primjene molekularno-bioloških metoda u otkrivanju patoloških stanja;
  6. Objasniti metode određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi s područja opće kliničke biokemije i hematologije;
  7. Izvoditi osnovna laboratorijska određivanja pojedinih analita u serumu, mokraći i krvi.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ksenija Fumić Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Marija Grdić Rajković Docent
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Poslijedoktorand