Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Opća kemija sa stehiometrijom

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 11
Ciljevi predmeta: Uspostaviti temelje za razumijevanje osnovnih kemijskih zakona te strukture i reaktivnosti kemijskih spojeva. Tijekom usvajanja gradiva kolegija studenti bi trebali steći opća znanja i generičke vještine na kojima se temelji većina egzaktnog i kvantitativnog izučavanja u kemijskoj i biokemijskoj znanosti. Studenti trebaju moći opisati i biti u stanju razlikovati elemente koji utječu na svojstva kemijskih tvari i njihovu reaktivnost. Rješavanjem numeričkih zadataka i radom u laboratoriju studenti će biti u mogućnosti definirati i analizirati fizikalno-kemijske veličine i jednadžbe te razviti osjećaj o iznosu tih veličina isto kao i steći osnovne tehnike rada u laboratoriju.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog i položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati i biti u stanju razlikovati elemente koji utječu na svojstva kemijskih tvari i njihovu reaktivnost;
  2. Definirati i analizirati fizikalno-kemijske veličine i jednadžbe te razviti osjećaj o iznosu tih veličina;
  3. Objasniti i primijeniti kemijske zakone;
  4. Opisati elektronsku strukturu atoma i kemijsku vezu, međumolekulske sile i svojstva otopina, krutina i plinova;
  5. Definirati teoriju kiselina i baza;
  6. Opisati osnove interakcije tvari zračenja i Beer-Lambertov zakon;
  7. Objasniti osnove kemijske kinetike i elektrokemije;
  8. Primijeniti kemijsko računanje-stehiometriju;
  9. Primijeniti osnovne tehnike rada u laboratoriju.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Ana Budimir Docent Voditelj
doc. dr. sc. Tin Weitner Docent
doc. dr. sc. Davor Šakić Docent