Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Poslijediplomski  doktorski  studij

Doktorski se studij organizira u dvije znanstvene grane: „Farmacija“ i „Medicinska-biokemija“. Cilj je programa pružiti doktorandima znanja i vještine, poticati kritički način razmišljanja te stvoriti preduvjete za uspješan i odgovoran znanstveni rad u skladu s najvišim znanstvenim, stručnim i etičkim standardima u području biomedicine i zdravstva.

Doktorski program kvalitetno pokriva potrebe specifičnih istraživačkih djelatnosti u sustavu znanosti, obrazovanja i gospodarstva. Kvalificira doktoranda za kreativno i neovisno istraživanje, kritičku procjenu rezultata istraživanja i razvoj novih istraživačkih metoda. Nadalje, omogućuje transfer novih znanja i istraživačkih metoda u praksu uključujući farmaceutsku industriju (otkrivanje i razvoj novih lijekova, proizvodnja (inovativnih) lijekova i farmaceutska kontrola kakvoće), bolničko i javno ljekarništvo, regulatorna tijela i institucije, medicinsko-biokemijske laboratorije te laboratorije kliničkih bolnica i centara (iznalaženje novih dijagnostičkih i prognostičkih pokazatelja bolesti i novih pristupa u individualiziranju dijagnostike i terapije), državne institucije koje vode brigu o zdravlju, javno-zdravstvene institute, istraživačke institute, obrazovne institucije te druge segmente našeg društva.

Doktorski studij doprinosi prenošenju znanja između akademskog, gospodarskog i javnog sektora upravo u prioritetnom području za ulaganje i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva pod nazivom “Zdravlje i kvaliteta života”, a koje je identificirano u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020.

Ishodi učenja

Završetkom doktorskog studija doktorandi stječu odgovarajuća znanja, vještine i kompetencije, koje se izražavaju sljedećim ishodima učenja:

  • procijeniti i analizirati različite teorije, metode i postupke u istraživanju i provoditi međunarodno prepoznatljive istraživačke projekte,
  • formulirati probleme istraživanja, odabrati znanstvenu opremu, instrumente i alate za analizu u znanstvenom polju farmacije, granama farmacija i medicinska biokemija te planirati i voditi istraživanja na najvišoj znanstvenoj razini prepoznatljivoj u međunarodnoj znanstvenoj zajednici,
  • odabrati odgovarajuće računalne programe i statističku analizu podataka te donositi zaključke temeljem dobivenih rezultata,
  • procijeniti korisnost i ograničenja relevantnih znanstvenih metoda,
  • planirati i voditi izvorna znanstvena istraživanja koja će dovesti do novih spoznaja, a koje mogu biti objavljene u obliku znanstvenih članaka u međunarodno priznatim časopisima iz polja istraživanja,
  • kritički preispitivati i procjenjivati znanstvene rezultate istraživanja u području,
  • planirati i voditi istraživanje s profesionalnim i etičkim integritetom te identificirati i procijeniti relevantne ekološke i etičke probleme u svom području istraživanja,
  • procjenjivati rizike svoga rada/istraživanja, s aspekta zdravlja, sigurnosti i ekologije
  • objavljivati rezultate znanstvenih istraživanja putem relevantnih nacionalnih i međunarodnih izvora, sudjelovati u znanstvenim raspravama na međunarodnim skupovima te prezentirati i propagirati rezultate svog istraživačkog rada kako u poslovnom tako i u javnom sektoru te široj javnosti,
  • diseminirati znanstvene spoznaje i znanstvenim argumentima komunicirati s kolegama, širom znanstvenom zajednicom i širim društvenim okruženjem o svojem polju stručnosti.

Tijek doktorskog studija prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu možete preuzeti ovdje.