Preskočite na glavni sadržaj

Vrednovanja

Vrednovanje visokog učilišta


Tijekom godina, na Fakultetu je provedeno nekoliko unutarnjih i vanjskih vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete (2010. - 2012., 2014., 2016.) , reakreditacija doktorskog studija (2016.) kao i reakreditacija Fakulteta (2012., 2015., 2023.).
 
 • Strategija razvoja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta 2019.-2023.​
 • Strateški program znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 2018.-2022.
 • Samoanaliza Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Izvješće FBF reakreditacija
 • Akreditacijska preporuka
 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje
 
U posljednjem desetogodišnjem razdoblju Fakultet je prošao dva postupka reakreditacije koje provodi
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Postupak je reakreditacije institucije u cijelosti
proveden u akademskoj godini 2014./2015. Na temelju izvješća stručnog povjerenstva u listopadu
2015. donesena je akreditacijska preporuka. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) izdalo je, na
temelju preporuke AZVO-a, potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanje i znanstvene djelatnosti.
Najnovija akreditacija provedena je u zimskom semestru ak. godine 2023./2024. Rezultati i akreditacijska preporuka još se očekuju.
 

Vrednovanje doktorskog studija

 • Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji doktorskog studija
 • Potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • Oznaka visoke razine kvalitete
 
Reakreditaciju poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti provedena je u akademskoj godini 2016./2017. Stručno je povjerenstvo procijenilo (i) nastavničke, mentorske i istraživačke kapacitete te infrastrukturu, (ii) unutrašnji sustav osiguranja kvalitete studija, (iii) potporu doktorandima i napredovanje tijekom studija te (iv) program i ishode učenja doktorskog studija. Stručno povjerenstvo ocijenilo je doktorski studij najvišom ocjenom u svim aktivnostima. Na temelju izvješća donesena je Akreditacijska preporuka za izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti te oznake “visoka razina kvalitete”. MZO je 24. listopada 2017. izdao potvrdu o ispunjavanju uvjeta za izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti.
 

Vrednovanja obrazovnog procesa

 
Anketa za procjenu nastavnika
 
Od akademske godine 2011./2012. do ak. god. 2019./2020. na Sveučilištu u Zagrebu vrednovanje nastave provodilo se prema trogodišnjem Revidiranom cikličkom planu anketiranja. Odlukom Senata od 18. listopada 2011. svaka je sastavnica obvezna jedanput u tri godine provesti vrednovanje nastave metodom papir-olovka. Anketiranje se provodi pomoću Anketnog lista za procjenu nastavnika (V4) i pripadajućeg Kontrolnog lista.
 
U oba semestra anketa se provodi tijekom posljednja dva do tri tjedna semestra, a za kolegije koji se izvode turnusno tijekom posljednjeg tjedna izvođenja nastave na kolegiju. Pravila i upute vezane za provođenje Ankete mogu se pronaći na stranicama Sveučilišta.
 
Akademske godine 2020./2021. anketa za procjenu rada nastavnika provodi se kroz ISVU sustav.
 
Anketa za vrednovanje studija u cjelini

Kako bi od studenata dobili povratnu informaciju o studiranju na pojedinim sastavnicama, Sveučilište u Zagrebu pripremilo je anketne upitnike za studentice i studente koji su završili preddiplomski, diplomski te integrirani preddiplomski i diplomski studij. Podaci iz anketnih upitnika sastavnicama omogućuju analizu provedbe studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. 
Anketa za vrednovanje integriranog prijediplomskog i diplomskog studija je dostupna na hrvatskom i na engleskom jeziku:
 
 • Anketni upitnik za studentice i studente koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski studij
 • Survey questionnaire for students who have completed an integrated undergraduate and graduate study programme
 
Dodatne metode vrednovanja na sastavnicama

Osim Ankete za procjenu nastavnika i anketa za vrednovanje studija u cjelini, nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu pružena je mogućnost dobivanja povratne informacije uz pomoć dodatnih metoda vrjednovanja.
Samovrednovanje nastavnog rada te vrednovanje nastavnog rada u cjelini metode su uz pomoć kojih nastavnici dobivaju informacije iz sasvim druge perspektive. Sukladno tome, podaci prikupljeni takvim metodama mogu ukazati na aspekte rada u nastavi koji nisu obuhvaćeni anketama koje ispunjavaju studenti. Uzimajući u obzir i navedene metode vrednovanja, nastavnik dobiva cjelovitu sliku o svojem radu što može biti od presudne važnosti za studente.
Kako bi se potaknulo nastavnike i sastavnice na korištenje ovih metoda, Odbor za upravljanje kvalitetom izradio je Preporuke o poticanju korištenja dodatnih metoda vrjednovanja na sastavnicama. Dodatne informacije i upute o korištenju mogu se pronaći u Priručniku za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu te u Uredu za upravljanje kvalitetom.
 • Obrazac za samovrednovanje nastavnog rada
 • Obrazac za vrednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika
Upute za provedbu samoprocjene rada nastavnika sa studentima, kao i Primjer obrasca za samovrednovanje nastavnoga rada nalaze se u Prilogu 7. Samovrednovanje nastavnoga rada Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta.
Upute za procjenu nastavnoga rada od strane kolega nastavnika, kao i Primjer obrasca za vrednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika nalaze se u Prilogu 6. Vrednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika Priručnika za osiguravanje kvalitete Sveučilišta.

O nama

Pretraživanje

Vrh