Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij u akademskoj godini 2020./2021.

23.10.2020.

NATJEČAJ za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ u akademskoj godini 2020./2021.

 

23. 10. 2020.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

 

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis studenata na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“

 

u akademskoj godini 2020./2021.

 

 

 

 

 

 1. Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb, upisuje studente na sveučilišni doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti, dvije znanstvene grane: „Farmacija“ i „Medicinska biokemija“.

Više informacija: http://www.pharma.unizg.hr/hr/studij-i-studiranje/poslijediplomski-doktorski-studij/

 

 1. Student ima pravo završiti studij u roku od osam (8) godina.

 

 1. Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području biomedicine, prirodnih znanosti i biotehničkih znanosti. Jednakost prethodno stečenog obrazovanja u inozemstvu utvrđuje se u postupku priznavanja inozemnog obrazovanja u svrhu nastavka obrazovanja u RH, u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06, 45/11). Više informacija: http://fbf.s2.novenaweb.info/hr/upisi/akademsko-priznavanje-kvalifikacija/

 

 1. Broj slobodnih mjesta: 20 ukupno (zajedno za državljane RH, EU (EGP) te državljane trećih država).

 

 1. Visina školarine: 20.000,00 kuna po akademskoj godini, a za državljane trećih država 25.000,00 kuna po akademskoj godini. Troškovi prijave iznose: 300,00 kuna.

 

 1. Kriteriji za odabir:

 

 • uspjeh na studiju, što uključuje prosjek ocjena (≥ 3,5) i duljinu studiranja

Pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5 mogu se kandidirati za upis na studij uz uvjet da osiguraju najmanje dvije preporuke osoba u znanstveno-nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju, odnosno ti pristupnici dužni su u prijavi navesti kontakte osoba za koje smatraju da su voljne dati preporuku uz jasno naznačenu okolnost i aktivnost na kojoj se temelji traženje pojedine preporuke, a od kojih će Fakultet pisanim putem zatražiti preporuke. Navedeni kontakti ne smiju uključivati osobe od kojih je pristupnik već dobio preporuku putem propisanog obrasca za preporuke, a koje su dužni dostaviti svi pristupnici.

 • objavljen ili prihvaćen za objavljivanje znanstveni rad u  časopisu zastupljenom u bazi Web of Science Core Collection (WoSCC) te drugim međunarodnim indeksima
 • prijedlog o području znanstvenog istraživanja
 • pokazano zanimanje za znanstveno istraživanje
 • aktivno sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima
 • aktivno sudjelovanje na znanstvenim skupovima
 • eksperimentalni diplomski rad
 • nagrade i priznanja,
 • dvije preporuke,
 • znanje engleskog jezika

 

Kandidati moraju imati mogućega mentora, a za konačni upis na doktorski studij nužna je njegova pisana suglasnost. Mentor mora imati najmanje tri znanstvene publikacije iz područja doktorskog rada kandidata te ispunjavati i druge uvjete Sveučilišta u Zagrebu za mentore na doktorskim studijima.

 

Razgovor s pristupnikom sastavni je dio upisnog postupka.

 

 1. Prijavi treba priložiti:
  1. popunjeni prijavni obrazac (obrazac)
  2. motivacijski esej
  3. kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih radova te znanstveno-istraživačkih projekata
  4. presliku diplome (original na uvid)/rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
  5. prijepis ocjena i potvrdu o trajanju studija
  6. kontakt osoba za preporuke (ukoliko je prosjek ocjena ispod 3,5)
  7. presliku dokaza o državljanstvu (može iz sustava e-Građani),
  8. potvrdu ustanove ili osobno potpisan obrazac izjave o plaćanju školarine,
  9. izbor mogućega mentora te prijedlog o području istraživanja (obrazac),
  10. kandidati strani državljani dužni su priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog ili engleskog jezika,
  11. preporuke, minimalno dvije (obrazac za preporuke),
  12. dokaz o znanju engleskog jezika
  13. potvrda o uplaćenim troškovima prijave u iznosu 300,00 kuna.

 

Strani studenti koji će upisati doktorski studij imaju obvezu uplatiti zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nesreće.

 

 

Dokumentacija se dostavlja se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb (s naznakom: za natječaj na doktorski studij “Farmaceutsko-biokemijske znanosti“).

 

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

 

 

Rok za podnošenje prijava: 30. studenoga 2020. godine. Iznimno, omogućit će se naknadna prijava uz posebno pisano obrazloženje, po istovjetnim kriterijima uz istovjetne priloge.

 

Imena izabranih pristupnika i njihove kvalifikacije, nakon potvrde Fakultetskog vijeća, javno se objavljuju na mrežnoj stranici studija.

 

Ako se za studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu akademsku godinu ne izvodi nastavu tog studija.

 

S obzirom na epidemiološku situaciju povezanu s COVID-19, održavanje nastave na poslijediplomskim specijalističkim studijima za studente upisane u ak. god. 2020./2021. prilagodit će se trenutno važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Sveučilišta u Zagrebu.

 

Propisani obrasci te sve obavijesti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

Detaljnije informacije moguće je dobiti na e-mail: doktorskistudij@pharma.hr.

 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.