Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

prof. dr. sc. Ivan Kosalec

E-mail: ikosalec@pharma.hr
Telefon: 01 6394 492
Adresa: Zavod za mikrobiologiju
Schrottova 39/I. kat, 10000 Zagreb

prof. dr. sc. Ivan Kosalec

Profil

Dr. sc. Ivan Kosalec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, profesor je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi na predmetima studija farmacije i studija medicinske biokemije, kao i u mentorstvu doktorskih radova. U svrhu znanstvene izobrazbe pohađao je niz inozemnih institucija kao FEMS stipendist (INRA, Toulouse) i kao gost-predavač na Sveučilištu u Mariboru (EU projekt). Od ulaska Hrvatske u EU (2013) djeluje kao hrvatski delegat u Europskoj agenciji za lijekove (EMA) u HMPC odboru. Osim toga, vanjski je stručnjak Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i član Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (ISKRA). Tijekom dosadašnjih znanstvenih i nastavnih aktivnosti bio je mentor nekoliko diplomskih radova, tri specijalistička rada i dvije uspješno obranjena doktorska rada, dok su u pripremi tri doktorska rada.

Njegov znanstveni rad usmjeren je na područje inhibicije virulencije medicinski važnih kvasaca i određivanje in vitro antimikrobne aktivnosti tvari sintetskog i biljnog podrijetla. Objavio je više od 70 znanstvenih i stručnih radova. Surađivao je u nekoliko europskih i nacionalnih projekata, uglavnom usmjerenih na identifikaciju mikrobnih vrsta i antimikrobne aktivnosti tvari različitog podrijetla (nanomaterijali, biljne tvari, de novo sintetizirane molekule itd.). Član je međunarodnog redakcijskog odbora u tri znanstvena časopisa (Molecules, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Journal of Pharmaceutical Microbiology). Tijekom rada na Fakultetu surađivao je s nekoliko farmaceutskih, prehrambenih i kozmetičkih tvrtki te sa znanstvenim i javnozdravstvenim ustanovama. Diplomu – nagradu Hrvatskog farmaceutskog društva dobio je 2017. godine.

Obrazovanje:

 • 2006. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: doktor znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 2002. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij, akademski stupanj: magistar znanosti u području biomedicine i zdravstva
 • 1997. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomski studij farmacije, akademski stupanj: magistar farmacije

Radno iskustvo:

 • 1997- danas, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim institucijama:

 • Sveučilište u Mariboru;  Europska agencija za lijekove; INRA, Toulouse

Projekti:

 • voditelj je potpornih projekata Sveučilišta u Zagrebu (tema: Modulacija virulencije medicinski važnih Candida vrsta), te suradnik na IPA projektu «RapidCell»
 • surađuje sa kolegicama i kolegama s brojnih institucija (Maribor, Zagreb, Atena itd)

 

NAZIV PROJEKTA

VODITELJ/SURADNIK

RAZDOBLJE

FINANCIRANJE

Automatizacija postupka određivanja bioloških vrsta primjenom proteomike

Mario Cindrić

(I. Kosalec je suradnik)

2012-2013

BICRO PoC

Istraživanje antimikrobnih i protuupalnih svojstava te profila kakvoće vrste Erodium cicutarium (L.) L'Her. (Geraniaceae)

 

J. Vuković-Rodriguez

(I.Kosalec je suradnik)

2016

potpore - Sveučilište u Zagrebu

(biomedicinsko područje)

Inhibicija virulencije gljivičnih vrsta iz roda Candida

I. Kosalec

(voditelj)

 

2015

MZOS

Modulacija virulentnih čimbenika medicinski značajnih vrsta roda Candida

I. Kosalec

(voditelj)

 

2013

potpore - Sveučilište u Zagrebu

(biomedicinsko područje)

RapidCell - Rapid identification of cells in a clinical environment

 

M. Cindrić

(I. Kosalec je suradnik)

2013-2015

IPA-EU (Instrument for Pre-Accession assistance)

ApliMetaFarma - Visokoprotočno pronalaženje aplikativnih meta u farmaceutskoj industriji

(RC.2.2.08-0046)

M. Cindrić

(I. Kosalec je suradnik)

2014-2016

projekt sufinanciran sredstvima iz Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena

N. Galić

(I. Kosalec je suradnik)

2016-2019

HRZZ

Sinteza i ciljana primjena metalnih nanočestica

(STARS)

I. Rezić

(I.Kosalec je konzultant)

2015-2018

HRZZ

Antimikrobni učinak smjesa nanočestica za primjenu u prevlakama na celuloznim oblogama za otvorene rane

I.Rezić

(I. Kosalec je suradnik)

2017

potpore Sveučilišta u Zagrebu (interdisciplinrano područje)

Ispitivanje antimikrobnih svojstava smjese nanočestica na polimerima za sportsku biciklističku opremu.

I.Rezić

(I. Kosalec je suradnik)

2018

potpore Sveučilišta u Zagrebu (interdisciplinrano područje)

Prevencija i liječenje kroničnih rana materijalima s antimikrobno aktivnim nanočesticama

 

I.Rezić

(I.Kosalec je suvoditelj projekta)

 

2018.

zaklada Adris

 

Članstva u profesionalnim udrugama/društvima:

 • Hrvatsko farmaceutsko društvo

Stipendije:

 • FEMS/SGM

Ostalo:

 • predstavnik RH u Europskoj agenciji za lijekove (odbor HMPC/EMA),
 • ocjenitelj i vanjski član Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
 • član ISKRA-e (Interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike) Ministarstva zdravstva RH
 • član uredničkog odbora znanstvenog časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju
 • urednik u znanstvenom časopisu Journal of Pharmaceutical Microbiology
 • urednik u znanstvenom časopisu Molecules (MDPI)
 • u slobodno vrijeme je planinar, cestovni biciklist, bivši padobranac

Radovi uvršteni u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (CROSBI)