Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Mentor

Mentor je imenovana osoba u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju koja vodi doktoranda tijekom izrade doktorskoga rada.                                                                                                                              

U skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (članak 9.) za mentora može biti potvrđena osoba koja je izabrana najmanje u znanstveno-nastavno zvanje docent ili u odgovarajuće znanstveno zvanje (znanstveni suradnik), koja je voditelj ili suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu, odnosno da je aktivni istraživač u području istraživanja predložene teme doktorskoga rada te da je znanstveno aktivna, relevantna u međunarodnoj zajednici, koja je u posljednjih pet godina objavila znanstvene radove u području istraživanja iz kojega se radi doktorski rad.

Svi nastavnici Fakulteta raspoloživi su i kvalificirani voditi doktoranda, samostalno ili u komentorstvu s domaćim i inozemnim mentorima s drugih institucija.

Radi osiguravanja kvalitete doktorskoga rada, omogućuje se dvostruko mentorstvo ako za to postoji potreba (primjerice, interdisciplinarnost istraživanja, provođenje istraživanja u više ustanova) i obvezno u slučaju ako prvi mentor nije nastavnik Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Mentor doktorskoga rada odgovoran je za znanstveno-istraživački rad doktoranda i njegova je obveza uputiti ga u metode znanstvenog istraživanja te nadgledati i procjenjivati njegov rad. Ako postoji komentor, svaki od njih preuzima odgovornost za unaprijed određeni dio istraživanja i postupka izrade doktorskog rada.

Mentor je obvezan jednom godišnje podnositi izvješće o radu doktoranda (obrazac DR.SC.-05) Znanstvenom povjerenstvu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta koje o tome izvješćuje Fakultetsko vijeće. Godišnji mentorov izvještaj dostavlja se u Studentsku poslovnicu u elektroničkom i tiskanom obliku.

Doktorand već pri upisu odabire mentora. Tijekom prve godine doktorskog studija, doktorand predlaže mentora i temu te pokreće postupak prihvaćanja teme doktorskog rada i predloženog mentora.

Popis potencijalnih mentora za akademsku godinu 2022./2023. možete preuzeti ovdje