Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zaključci i ishodi učenja studijskog programa

Programom studija sveučilišni magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine osposobljava se da s kemijskog, biokemijskog i molekularno-biološkog stajališta ispituje ljudsko zdravlje. Program studija je multidisciplinaran. Osim prirodoslovnih, biomedicinskih i specifičnih stručnih kolegija student stječe znanja i vještine i iz područja organizacije rada laboratorija, automatizacije, elektroničke obrade podataka te informatizacije laboratorijskog sustava. Primjenom različitih tehnologija i analitičkih postupaka ispitivanja bioloških uzoraka, sveučilišni magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine pridonosi prevenciji i otkrivanju bolesti, utvrđivanju uzroka bolesti, praćenju učinka terapije te prognozi i ishodu bolesti.
Nakon završenog studija Medicinska biokemija, sveučilišni magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine moći će primjenjivati stečena:
 
 1. Znanja
  1. 1.1. Ekspertna znanja: primjenjuje temeljna znanja iz kemije, biokemije, molekularne biologije, fizike, matematike i statistike u laboratorijskoj dijagnostici, pri definiranju, analiziranju i predlaganju postupaka vezanih uz istraživanje, proizvodnju i osiguravanju kvalitete te implementaciju novih laboratorijskih postupaka za otkrivanje i praćenje bolesti i učinka ili djelotvornosti  terapije
  2. 1.2. Ekspertna znanja o laboratorijskoj dijagnostici: primjenjuje stručna znanja u postupcima laboratorijske dijagnostike, procjeni kliničke značajnosti biokemijskih i molekularno-bioloških pokazatelja, detektiranju izvora pogrešaka i varijabilnosti rezultata laboratorijskih analiza, interpretiranju rezultata laboratorijskih analiza s analitičkog i kliničkog aspekta, poštujući važeću zakonsku regulativu, aktualne zdravstvene politike i smjernice te etička načela struke
 1. Osobne vještine (spoznajne, psihomotoričke, socijalne)
  1. 2.1. Rješavanje problema i donošenje odluka: pokazuje opažajne, analitičke i kritičke vještine u razvoju i implementaciji rješenja za praktične probleme laboratorijske dijagnostike
  2. 2.2. Komunikacijske vještine: usmenim i pisanim oblicima komunikacije osigurava pozitivne interakcije s bolesnicima, suradnicima, zdravstvenim stručnjacima i javnosti
  3. 2.3. Vještine timskog rada: stručnim i odgovornim ponašanjem daje značajan doprinos u različitim situacijama i okruženjima, poput međuprofesionalnih skupina i profesionalnih organizacija i odbora
 1. Profesionalne  vještine
  1. 3.1. Tehničke vještine: optimira, validira i izvodi laboratorijske analize u različitim područjima zdravstvene skrbi, procjenjuje nove i unapređuje postojeće analitičke metode, provodi postupke kalibracije i sljedivosti, evaluacije metoda i opreme te svih oblika kontrole kvalitete rada primjenjujući pravila dobre laboratorijske prakse, kao i relevantne europske i ISO direktive
  2. 3.2. Organizacijske vještine: primjenjuje financijske, marketinške i organizacijske principe važne za samostalni i timski rad
  3. 3.3. Informacijske vještine: koristi informacijske tehnologije i baze podataka u svrhu unapređenja stručnih znanja i vještina te samoedukacije
  4. 3.4. Istraživačke vještine: kritički procjenjuje i primjenjuje znanstvena saznanja i dostupne podatke u svrhu unapređenja profesije, rješavanja problema, primjene novih tehnologija te unapređenja postojećih; priprema stručne i znanstvene publikacije; osmišljava i vodi stručne i znanstvene projekte i programe
 1. Odgovornost i samostalnost
  1. 4.1. Samostalnost: iskazuje samostalnost u organizaciji, rukovođenju i upravljanju, izradi strategije i poslovnih planova relevantnih za profesiju
  2. 4.2. Odgovornost: primjenjuje pravna i etička načela profesije u samostalnom i timskom radu, provodi aktivnosti vezane za kontinuiranu profesionalnu edukaciju te doprinosi razvoju profesije