Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Baze podataka

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 

Academic Video Online - zbirka s više od 62000 audiovizualnih i tekstualnih zapisa koji obuhvaćaju širok raspon znanstvenih područja i tema, a sastoji se od (dokumentarnih) filmova, prezentacija, predavanja i sličnih sadržaja.

Trajanje licence: do 30.06.2019.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza audiovizualnih sadržaja

 

ACS Journals - zbirka časopisa ACS sadrži više od 60 znanstvenih časopisa u okviru područja kemije, ali s primjenom sadržaja i na druga znanstvena područja i discipline poput medicine, fizike, tehničkih znanosti, studija okoliša, informatike i šire.
Dostupan je sadržaj od 1997. – 2020. godine.

Trajanje licence: 1.1.2021. - 31.12.2021.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Agricola - bibliografska baza koja indeksira časopise iz područja agronomije, botanike, entomologije, šumarstva, hrane i prehrane, hidrologije, zaštite okoliša, zoologije, akvakulture i srodnih područja. Sadržaj baze uključuje preko 5 milijuna citata, a osim članaka sadrži i poglavlja knjiga, monografije, disertacije, patente, softver, audiovizualni sadržaj i razne izvještaje. Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

APS Journals - zbirka časopisa izdavača American Physical Society.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

arXiv - repozitorij koji nudi otvoreni pristup za više od milijun preprinata iz područja matematike, fizike, astronomije, računalstva, kvantitativne biologije i statistike. Ovaj repozitorij uključuje i cjelovite tekstove, a sadržaj odgovara akademskom standardu Sveučilišta Cornell.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

Bentham Open - više od 200 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu izdavača Bentham Publishers iz različitih znanstvenih područja

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BioOne Complete - zbirka od 190 online naslova izdavača BioOne iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Dostupan je sadržaj do 2016. godine.

Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BMC Journals - više od 170 časopisa u otvorenom pristupu iz područja biomedicinskih istraživanja

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

BMJ Journals - više od 60 znanstvenih časopisa koji pokrivaju područja medicine, zdravstvenih i srodnih djelatnosti izdavača BMJ Publishing Group.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Cambridge Journals - više od 380 znanstvenih časopisa izdavača Cambridge University Press koji pokrivaju razna znanstvena područja. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

CINAHL with full text – sadrži 3,8 milijuna zapisa, indeksira više od 3100 časopisa koji pokrivaju područja sestrinstva i biomedicine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Current Contents Connect - višedisciplinarna bibliografska baza podataka koja sadrži bibliografske podatke i sažetke iz više od 7000 svjetskih znanstvenih časopisa. Bibliografski podaci dostupni su za razdoblje od 1998. godine do danas.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

DART>Europe E-thesis Portal  - portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150000 disertacija iz 17 zemalja.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

DOAJ – Directory of Open Access Journals - zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Baza trenutno uključuje više od 11000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

DOAR – Directory of Open Access Repositories - direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje, itd.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Direktorij

 

European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 9th Edition – pristup isključivo s računala fakulteta uz prethodnu instalaciju

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Evidence-Based Medicine Reviews - baza podataka namijenjena prvenstveno liječnicima i istraživačima kako bi dobili najrecentniju informaciju o određenoj kliničkoj temi. Zasnovana je na konceptu evidence-based medicine ili medicine utemeljene na dokazima. Sastoji se od sedam EBM izvora, među ostalim i: Cochrane Database of Systematic Reviews (cjeloviti tekstovi redovito ažuriranih preglednih članaka o važnim kliničkim temama koje proizvode Cochrane grupe stručnjaka koji sistematično prate klinička ispitivanja u medicinskim časopisima), Cochrane Central Register of Controlled Trials (popis gotovih preglednih radova Cochrane grupa, ali i kvalitetnih kliničkih ispitivanja identificiranih u bibliografskim bazama Medline i EMBASE) i Database of Abstracts of Reviews of Effects (kritički komentari preglednih članaka iz različitih medicinskih časopisa; naglasak je na efektima farmakoterapije i terapijskim postupcima). Baza je dostupna putem sučelja Ovid.

Trajanje licence: do 15.5.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Food Science and Technology Abstracts - bibliografska baza podataka koja obuhvaća znanstvenu literaturu o prehrani i zdravlju, tehnologiji proizvodnje hrane i prehrambenih proizvoda, biotehnologiji, mikrobiologiji, sigurnosti hrane, načinima pakiranja hrane te srodne teme i djelatnosti. Sadrži više od 1,3 milijuna zapisa iz više od 1000 aktualnih časopisa te ukupno više od 5400 časopisa i knjiga, konferencijskih članaka, patenata i standarda iz razdoblja od 1969. godine do danas. Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

FreeMedicalJournals.com - platforma s više od 900 znanstvenih biomedicinskih časopisa.

Pristup: Djelomično otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta

 

HighWire - repozitorij s više od 2 milijuna članaka u otvorenom pristupu (od ukupnih više od 7 milijuna članaka) različitih svjetskih izdavača.

Pristup: Djelomično otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta

 

Hrčak - centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. U bazi se nalazi preko 400 časopisa, više od 12.000 sveščića te više od 150000 objavljenih radova s cjelovitim tekstom koji pokrivaju sva znanstvena područja.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

IOPscience - zbirka časopisa sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja. Zbirka također sadrži kompletnu arhivu od preko 300000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Journals@Ovid Full Text - zbirka s više od 1000 časopisa među kojima je više od 150 naslova u izdanju Lippincot, Williams and Wilkins (LWW), a pokrivaju znanstveno područje biomedicine i zdravstva. Dostupnost sadržaja ovisno o godini izdanja navedena je za svaki časopis u zbirci. Zbirka je dostupna putem sučelja Ovid.

Trajanje licence: do 15.5.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Karger eJournal Collection - zbirka s više od 100 naslova časopisa od kojih je 25 naslova u otvorenom pristupu, a pokrivaju područje biomedicine. Dostupan je sadržaj od 1998. – 2018. godine. (popis časopisa)

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Lexi online - informacije o lijekovima, interakcijama lijekova, laboratorijskim testovima i dijagnostičkim procedurama. Uključuje sljedeće baze podataka odnosno module: Lexi-Drugs, Pediatric Lexi-Drugs, Geriatric Drugs, Natural Products, Lab Tests & Diagnostic, Procedures, Lexi-Drugs International, Pharmacogenomics, Infectious Diseases, AHFS Clinical Databases, Lexi-Interact, Lexi-Calc, Patient Education, te Martindale i Facts Bundle. Pristup:isključivo s računala Fakulteta.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Medline (Ovid) / Medline (Web of Science) - bibliografska baza podataka koja indeksira oko 5000 znanstvenih i stručnih časopisa iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi, itd.), objavljenih u više od 80 zemalja. Ima i ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje. Dostupna je putem dva sučelja – Ovid i Web of Science.

Trajanje licence: WoS - do 31.12.2018.; Ovid - do 15.5.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Nature.com - zbirka časopisa Nature sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti s dostupnim sadržajem od 1997. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

OpenThesis - repozitorij koji omogućava otvoren pristup znanstvenim tezama, doktorskim disertacijama i ostalim akademskim publikacijama.

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Repozitorij

 

Oxford Journals - zbirka s više od 300 znanstvenih časopisa izdavača Oxford University Press koji pokrivaju sva znanstvena područja. Dostupni su časopisi od 1997. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

PLOS Journals - 7 časopisa u otvorenom pristupu iz područja medicine i biologije što ih izdaje Public Library of Science, neprofitna organizacija znanstvenika i liječnika

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

ProQuest Dissertations and Thesis Global - repozitorij s približno 1,7 milijuna cjelovitih disertacija i magistarskih radova te 3,8 milijuna sažetaka završnih radova iz raznih znanstvenih područja.

Trajanje licence: do 30.06.2019.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Repozitorij

 

PubMed Central (PMC) - besplatni digitalni repozitorij koji arhivira znanstvene članke koji su u cijelosti javno dostupni i koji su objavljeni u biomedicinskim i bioznanstvenim časopisima. Jedna od najvećih baza podataka za pretraživanje unutar resursa koje je razvio National Center for Biotechnology Information (NCBI).

Pristup: Otvoreni pristup
Vrsta baze: Baza cjelovitog teksta

 

RSC Gold - zbirka časopisa izdavača Royal Society of Chemistry obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Dostupni su časopisi u rasponu od 2008. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

ScienceDirect - zbirka znanstvenih časopisa najvećeg svjetskog izdavača znanstvene literature Elseviera. U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.

Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

SciFinder-n - platforma koja omogućava pregled relevantne literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih znanstvenih područja i disciplina, a sadrži i opsežan popis kemijskih tvari, reakcija i spojeva. Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava se traži svaki put kada pristupate bazi. Upute za registraciju pronađite ovdje, a registrirati se možete ovdje. (napomena: prilikom registracije obavezno upišite službenu e-mail adresu s domenom svoje matične ustanove)

Trajanje licence: do 30.06.2019.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Bibliografska baza

 

Scopus - bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 69 milijuna zapisa za 21950 recenziranih časopisa (od kojih je više od 3600 u otvorenom pristupu), 280 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 560 serija knjiga, 8 milijuna zbornika s konferencija te više od 39 milijuna patenata

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza

 

 Springer Journals - zbirka s više od 2000 časopisa koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Taylor and Francis Subject Collections - zbirka izdavača Taylor & Francis s više od 2200 časopisa raznih predmetnih područja. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. do 2018. (popis časopisa)

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

Web of Science Core Collection - bibliografska i citatna bazi koja obuhvaća sva područja znanosti te objedinjuje tri citatna indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI) i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Ukupno baza indeksira više od 12000 časopisa raznih izdavača.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza

 

Wiley Online Library - platforma izdavača Wiley putem koje se pristupa zbirci koja sadrži više od 1400 časopisa raznih znanstvenih područja. Dostupan je sadržaj od od 1997. do 2018. godine.

Trajanje licence: do 31.12.2018.
Pristup: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

 

*************************************************************************************************************************

Objašnjenja:

Bibliografske baze podataka sadrže podatke o radovima objavljenim u različitim publikacijama. Ti podaci su: autor, naslov rada, naziv publikacije u kojoj je rad objavljen, godina objavljivanja, sažetak, ključne riječi koje predmetno opisuju rad, itd.

Citatne baze podataka su u svojoj osnovi bibliografske baze, no uz podatke o radovima navode i literaturu (citate/reference) korištene u tim radovima. Na taj način citatne baze omogućuju korisnicima navigaciju kroz literaturu unazad (popis korištene literature govori što se o temi pisalo prije) i unaprijed (veze na novije članke koji citiraju određeni rad).

Repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom pojedine ustanove.