Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Analitika lijekova

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 10,5
Ciljevi predmeta: Student će upoznati sustav analitike i kontrole kakvoće lijekova; razumjet će razvoj i validaciju analitičkih metoda za farmaceutske uzorke usklađeno s metodologijom Europske farmakopeje; znati suvremene analitičke tehnike za identifikaciju, ispitivanje čistoće i određivanje sadržaja lijekova. Stečena znanja i vještine osiguravaju podlogu za izborne predmete Analitika u razvoju farmaceutskih proizvoda i Osiguranje kvalitete i registracija lijekova.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: potrebna je položena Analitička kemija 2 i odslušana Farmaceutska kemija 2
Preduvjet za polaganje: potrebna je položena Farmaceutska kemija 2

Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći:
  1. Opisati i upotrijebiti farmakopejske monografije za analizu ljekovitih i pomoćnih tvari te kontrolu kakvoće lijekova;
  2. Objasniti analizu lijekova primjenom spektroskopskih (IR, NIR, UV/Vis, fluorescencije, Raman spektrometrija, AES, AAS, ICP, NMR, MS, X-ray), kromatografskih (HPLC, GC, TLC, HPTLC, gel i ionska kromatografija, GC-MS, LC-MS), elektrofor etskih, elektrokemijskih i termoanalitičkih metoda;
  3. Usporediti mogućnosti različitih analitičkih tehnika i odabrati odgovarajuću za rješavanje specifičnih problema u analitici lijekova;
  4. Definirati izvore i vrste onečišćenja u lijekovima i odabrati metode za njihovu kontrolu u skladu s relevantnim ICH smjernicama i europskim direktivama;
  5. Primijeniti analitičke metode za identifikaciju, ispitivanje čistoće i određivanje sadržaja farmaceutskih tvari te izračunati sadržaj onečišćenja i postotak deklariranog sadržaja u farmaceutskim dozirnim oblicima;
  6. Objasniti analizu polimorfa, hidrata, enantiomera i bioloških lijekova različitim analitičkim tehnikama i povezati njihovu kontrolu kakvoće s aspekta bioraspoloživosti, stabilnosti farmaceutskog proizvoda i neželjenih učinaka;
  7. Napraviti validaciju analitičkih metoda i definirati smjernice dobre proizvođačke i dobre laboratorijske prakse.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Biljana Nigović Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Renata Jurišić Grubešić Redoviti profesor
prof. dr. sc. Ana Mornar Turk Redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Jadranka Vuković Rodríguez
izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić Izvanredni profesor