Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biološka kemija

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 3.
Broj ECTS bodova: 3,5 (Studij farmacije); 6 (Studij medicinske biokemije)
Ciljevi predmeta: Stjecanje temeljnih znanja o strukturi bioloških makromolekula, razumijevanje odnosa strukture i funkcije bioloških makromolekula, ustroja bioloških membrana i transporta tvari kroz njih, mehanizama djelovanja enzima i povezivanja reakcija u živom organizmu te usvajanje principa osnovnih analitičkih i preparativnih biokemijskih tehnika.
Preduvjeti: Upis predmeta: položena Stanična biologija s genetičkim inženjerstvom
Polaganje predmeta: položena Opća kemija sa stehiometrijom

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati strukturu bioloških molekula /makromolekula i bioloških membrana.
  2. Povezati osobine pojedinih funkcionalnih skupina, kao i osobine cjelokupnih bioloških molekula/makromolekula i bioloških membrana s njihovom funkcijom.
  3. Analizirati načine transporta kroz biološke membrane.
  4. Navesti primjere poremećaja strukture/lokalizacije/aktivnosti bioloških makromolekula koje dovode do razvoja bolesti ili se koriste za dijagnostiku/ liječenje bolesti.
  5. Objasniti načela bioenergetike, termodinamiku i kinetiku reakcija koje se odvijaju u živom organizmu.
  6. Opisati tijek enzimske reakcije i mehanizme enzimske katalize.
  7. Usporediti mehanizme modulacije enzimske aktivnosti.
  8. Definirati principe osnovnih biokemijskih tehnika analize i pročišćavanja proteina.
  9. Napraviti jednostavne analize prisutnosti pojedinih bioloških makromolekula u biološkim uzorcima, jednostavne postupke pročišćavanja proteina, ekstrakcije lipida i određivanja Vm i Km enzima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent
prof. dr. sc. Olga Gornik Kljaić Redoviti profesor
doc. dr. sc. Toma Keser Docent