Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Suvremene biokemijske tehnike

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 5.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Ciljevi predmeta su upoznati teorijske osnove, primjenu i ograničenja suvremenih biokemijskih i molekularno-bioloških metoda i postupaka te razumjeti principe suvremenih biokemijskih i molekularno-bioloških postupaka i metoda.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Biološka kemija, odslušana Biokemija i upisan 5. semestar.
Preduvjet za polaganje: položena Analitička kemija II i Biokemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Objasniti principe spektroskopskih, kromatografskih, imunokemijskih, elektroforetskih tehnika i metoda analize nukleinskih kiselina za analizu bioloških sustava;
  2. Opisati i razlikovati biokemijske tehnike analize i pročišćavanja proteina;
  3. Predložiti odgovarajuću tehniku ili slijed tehnika analize u svrhu prikupljanja željenih eksperimentalnih podataka;
  4. Poznavati dosege i ograničenja izabrane bioanalitičke metode za detekciju poremećaja strukture/lokalizacije/aktivnosti bioloških makromolekula koje dovode do razvoja bolesti ili se koriste za dijagnostiku/ liječenje bolesti;
  5. Nabrojati i prepoznati primjenu suvremenih biokemijskih tehnika u medicini, farmaciji i laboratorijskoj medicini;
  6. Interpretirati podatke dobivene izabranom bioanalitičkom metodom posebice primjenjivo u dijagnostici, istraživanju i farmaciji.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić Izvanredni profesor Voditelj
doc. dr. sc. Sandra Šupraha Goreta Docent Voditelj
prof. dr. sc. Jerka Dumić Redoviti profesor u trajnom zvanju