Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Stanična biologija s genetikom

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s građom stanice, osnovnim procesima koji se odvijaju unutar stanice te zakonitostima nasljeđivanja. Na taj način studenti će se pripremiti za praćenje nastave kolegija viših godina studija (Biološka kemija, Fiziologija s anatomijom čovjeka, Biokemija, Mikrobiologija s parazitologijom), a za koje je nužno osnovno znanje stanične biologije i genetike.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će moći/biti u stanju:
  1. Nabrojati i opisati osnovne karakteristike prokariotskih i eukariotskih stanica te na taj način prepoznavati koji organizmi imaju određeni organizacijski stanični tip;
  2. Objasniti građe i funkcije osnovnih makromolekula stanice, važnosti molekule DNA i principa prijenosa informacija u stanici te kako se DNA pakira u kromosome, važnost staničnog ciklusa i mehanizma njegove kontrole te razlike između mitoze i mejoze;
  3. Opisati građu stanične membrane i osnovne principe transporta kroz staničnu membranu, građe i funkcije pojedinog organela eukariotske stanice, sinteze proteina na ribosomima i važnosti pojedinog staničnog organela za daljnje razvrstavanje proteina unutar eukariotske stanice;
  4. Objasniti metabolizam, važnosti molekule ATP, glavne karakteristike procesa staničnog disanja i procesa fotosinteze;
  5. Nabrojati prednosti spolnog razmnožavanja;
  6. Definirati osnovne genetičke pojmove kao što su homologni kromosomi, alel, lokus, homozigot, heterozigot, genotip, fenotip te Mendelove zakone;
  7. Povezati neke bolesti u ljudi s genetskim promjenama;
  8. Mikroskopirati biološke preparate i razlikovati stanične organele te stadije staničnog ciklusa.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Ana-Marija Domijan Redoviti profesor Voditelj