Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Zavod za farmaceutsku kemiju

Adresa: Ante Kovačića 1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 6394 476
Fax: 01 6394 477
Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Ivana Perković

Zavod održava nastavu na diplomskom studiju iz kolegija Farmaceutska kemija 1 i 2 i Biokemija lijekova, nastavu iz izbornih kolegija Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije, Dizajniranje novih lijekova, Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika, dva kolegija na engleskom jeziku (Medicinal Chemistry i Drugs as Enzyme Inhibitors) te nekoliko kolegija na poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju. Znanstveni rad Zavoda obuhvaća sintezu i biološko vrednovanje novih potencijalnih ljekovitih tvari iz skupine citostatika i antioksidansa, analitiku i biološke učinke flavonoida te QSAR i dizajniranje farmakološki-aktivnih spojeva povoljnijih ADMET svojstava i manje toksičnosti. Uredi i laboratoriji Zavoda smješteni su u ulici Ante Kovačića 1 (II. kat).

Djelatnici

Titula Ime i prezime Status E-mail Telefon
izv. prof. dr. sc. Ivana Perković Izvanredni profesor iperkovic@pharma.hr 01 6394 475
prof. dr. sc. Zrinka Rajić Redoviti profesor zrajic@pharma.hr 01 6394 477
izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić Izvanredni profesor mbarbaric@pharma.hr 01 6394 472
Lucija Bilandžija Asistent na projektu
Ana Penava Asistent na projektu apenava@pharma.hr
doc. dr. sc. Kristina Pavić Docent kpavic@pharma.hr 01 6394 475
Ljiljana Jurkin Tehnički suradnik ljurkin@pharma.hr 01 4856 006

Obavezni kolegiji

Naziv
Farmaceutska kemija 1
Farmaceutska kemija 2
Farmaceutska kemija
Biokemija lijekova
Biokemija lijekova (MB)

Izborni kolegiji

Naziv
Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije
Dizajniranje novih lijekova
Biokemijske osnove toksičnosti endobiotika i ksenobiotika
Medicinal chemistry