Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Dizajniranje novih lijekova

Godina učenja: 5. godina
Semestar: 9.
Broj ECTS bodova: 3,5
Ciljevi predmeta: Studenti će se upoznati s interdisciplinarnim pristupom istraživanja i razvoja novih lijekova: QSPR i QSAR, molekularnim modeliranjem, istraživanjem farmakofora i pretraživanjem baza podataka. U radu će se koristiti računalni programi za izračunavanje molekularnih deskriptora te za QSAR istraživanja za predviđanje aktivnosti, metabolizma i toksičnosti potencijalnih lijekova.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Farmaceutska kemija II
Preduvjet za polaganje:
odslušana Biokemija lijekova
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Objasniti pojmove QSPR i QSAR, molekularno modeliranje, molekularni deskriptoti i farmakofori;
  2. Opisati dizajniranje temeljem strukture receptora i liganda;
  3. Navesti bioanalitičke metode u dizajniranju novih lijekova;
  4. Opisati nove strategije u razvoju lijekova, poput suvremenih eksperimentalnih (biološke studije in vitro i in vivo) te računalnih metoda određivanja parametara;
  5. Koristiti računalne programe za izračunavanje deskriptora, predviđanje aktivnosti, metabolizma i toksičnosti potencijalnih lijekova;
  6. Koristiti baze podataka važne u istraživanju potencijalnih lijekova.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
izv. prof. dr. sc. Monika Barbarić Izvanredni profesor Voditelj