Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Farmakognozija 1

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 4.
Broj ECTS bodova: 7,5
Ciljevi predmeta: Upoznati ljekovite tvari i sirovine prirodnog podrijetla s kemijskog aspekta koji uključuje biosintezu, kemijsku strukturu te metode kvalitativne i kvantitativne analize tih tvari. Razumjeti ulogu prirodnih ljekovitih tvari u istraživanju i razvoju lijekova te prevenciji bolesti i liječenju. Steći osnovna znanja i vještine u kontroli kakvoće biljnih droga i pripravaka.
Preduvjeti: Upis predmeta: za upis Farmakognozije 1 potrebna je položena Farmaceutska botanika,
Polaganje predmeta: za polaganje Farmakognozije 1 potrebna je položena Analitička kemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student/ica će biti u stanju:
  1. Prepoznati i definirati prirodne ljekovite tvari prema kemijskoj strukturi i putu biosinteze.
  2. Povezati ljekovite tvari s njihovim prirodnim izvorima.
  3. Služiti se osnovnim farmakognozijskim nazivljem na hrvatskom i latinskom jeziku.
  4. Povezati kontrolu kakvoće biljnih pripravaka s njihovom učinkovitom i sigurnom primjenom.
  5. Služiti se Europskom farmakopejom u području analitike biljnih droga.
  6. Provoditi osnovnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu ljekovitih tvari u biljnim drogama i pripravcima.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Maja Bival Štefan Docent
doc. dr. sc. Marija Kindl Docent