Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biokemija prehrane

GODINA UČENJA: 4. godina

SEMESTAR: 8.

BROJ ECTS BODOVA: 5

CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata sa kemizmom, metabolizmom  i  fiziološkim  ulogama nutrijenata: proteina, ugljikohidrata, masti, vitamina i minerala. Usvajanje osnova kemije namirnica i prepoznavanje glavnih prehrambenih izvora pojedinih nutrijenata. Razumijevanje pojmova bioraspoloživosti, biološke vrijednosti i esencijalnosti.  Upoznavanje studenata sa metodologijom određivanja nutritivnog statusa i promjenama biokemijskih  markera  kod specifičnih nutritivnih deficita. Poznavanje etiologije, dijagnostike i terapije glavnih poremećaja metabolizma:  pretilosti, dijabetesa, dislipidemija.te ostalih (genetskih) poremećaja metabolizma pojedinih nutrijenata.

PREDUVJETI: uvjeti za upis predmeta – položen ispit iz Biokemije

ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija studenti moći će:

  1. Navesti najvažnije prehrambene izvore pojedinih klasa nutrijenata.
  2. Nabrojati osnovne parametre koji uvjetuju biološku vrijednost  i bioraspoloživost različitih kategorija nutrijenata i predložiti načine za poboljšanje biološke vrijednosti/bioraspoloživosti.
  3. Objasniti metaboličke puteve različitih makro- i mikronutrijenata.
  4. Prepoznati i objasniti simptome deficita esencijalnih nutrijenata /energije.
  5. Nabrojati i opisati biokemijske markere deficita pojedinih  nutrijenata.
  6. Opisati etiologiju i prepoznati biokemijske markere najčešćih poremećaja metabolizma .
  7. Izvesti i objasniti analitičke metode za određivanje makro-/mikronutrijenata u namirnicama.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
doc. dr. sc. Lovorka Vujić Docent
dr. sc. Kristina Radić Viši asistent Asistent na projektu