Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Biokemija

Godina učenja: 2. godina
Semestar: 4.
Broj ECTS bodova: 8, 5 (Studij farmacije); 10,5 (Studij medicinske biokemije)
Ciljevi predmeta: Student će upoznati osnovne principe molekularne logike biokemijskih procesa u živom organizmu; razumjet će dinamiku sinteze i razgradnje prirodnih biomakromolekula: proteina, polisaharida, lipida i nukleinskih kiselina, moći će analizirati važne čimbenike koji utječu na dinamiku staničnog metabolizma i principe njegove regulacije i kontrole. Stečena znanja i vještine osiguravaju biokemijsku podlogu za razumijevanje predmeta viših godina kao što su Klinička biokemija s hematologijom, Farmakologija, Biokemija lijekova, Biokemija prehrane, Molekularna biologija s genetičkim inžinjerstvom, Molekulske osnove bolesti i terapije, Eksperimentalna farmakologija i drugi predmeti koji obrađuju biokemijski mehanizam promjena tkivnih molekula, lijekova i drugih ksenobiotika u zdravlju i bolesti.
Preduvjeti: Upis predmeta: odslušana Biološka kemija
Polaganje predmeta: položena Biološka kemija

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Aktivno koristiti i primijeniti stečeno znanje kemije i biologije u rješavanju biokemijskih problema.
  2. Objasniti osnovne principe koji povezuju strukturu i funkciju proteinske molekule.
  3. Identificirati ključne reakcije koje određuju brzinu metaboličkih putova i procijeniti do kakvih će biokemijskih poremećaja dovesti promjena aktivnosti određenih enzimskih sustava, ili genetičkih faktora te povezati mehanizam enzimske kinetike i regulacijska svojstva enzima.
  4. Objasniti biokemijski mehanizam replikacije DNA, nastajanje i popravak genetičkih grešaka, prepoznati važnost svih elemenata transkripcije RNA i sinteze proteina kod prokariota i eukariota.
  5. Navesti principe prikupljanja i korištenje podataka farmakogenetike, transkriptomike i proteomike.
  6. Samostalno oblikovati i provoditi biokemijske eksperimente nakon usvojenih osnovnih biokemijskih eksperimentalnih i tehničkih vještina .
  7. Koristiti znanstvene baze podataka za interpretaciju vlastitih rezultata te ih iznositi pred stručnom javnošću.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
dr. sc. Tihana Žanić Grubišić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Lada Rumora Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Anita Somborac Bačura Docent
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent