Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Hematologija 2

Godina učenja: 3. godina
Semestar: 6.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Cilj predmeta je stjecanje znanja o patofiziološkim uzrocima poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita, usvajanje klasifikacija poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita, opisivanje dijagnostičkih pokazatelja navedenih poremećaja i bolesti te usvajanje povezanosti pojedinih laboratorijskih pokazatelja s patofiziološkom osnovom i kliničkim pokazateljima pojedinih poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita
Preduvjeti: za upis Hematologije 2 potrebna je odslušana Hematologija 1 i Patofiziologija s patologijom
Polaganje predmeta: za polaganje Hematologije 2 potrebna je položena Hematologija 1.

Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći:
  1. Opisati osnovne patofiziološke uzroke poremećaja i bolesti eritrocita, leukocita i trombocita.
  2. Nabrojati klasifikacije poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.
  3. Objasniti povezanost patofizioloških poremećaja s kliničkim i laboratorijskim pokazateljima poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.
  4. Opisati i prepoznati karakteristične hematološke i druge laboratorijske pokazatelje pojedinih poremećaja i bolesti leukocita, eritrocita i trombocita.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Mirna Sučić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj