Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Molekularna dijagnostika

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 5
Ciljevi predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente s principima i razvojem molekularnih dijagnostičkih metoda te njihovom primjenom u istraživanju, dijagnostici i praćenju bolesti.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: odslušana Hematologija 2 i Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom, položena Opća klinička biokemija
Preduvjet za polaganje: položena Hematologija 2 i Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom

Ishodi učenja: Nakon položenog predmeta student će moći/biti u stanju:
  1. Kritički čitati, interpretirati i priopćiti originalnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja molekularne dijagnostike;
  2. Opisati tehnike koje se koriste u molekularnoj dijagnostici;
  3. Objasniti i praktično primijeniti principe i metode koje se koriste u dijagnostici nasljednih bolesti;
  4. Analizirati teoretska i eksperimentalna ograničenja za određeni molekularno-dijagnostički problem;
  5. Interpretirati rezultate određenog molekularno-dijagnostičkog testa;
  6. Opisati etički aspekt analize gena i genoma;
  7. Definirati kriterije kvalitete u području molekularne dijagnostike;
  8. Definirati optimalnu metodu za određeni molekularno-dijagnostički problem;
  9. Koristiti dostupne baze podataka;
  10. Sudjelovati u interdisciplinarnoj suradnji sa zdravstvenim sektorom i industrijom na razvoju molekularne dijagnostike.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Karmela Barišić Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
izv. prof. dr. sc. Marija Grdić Rajković Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent