Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Slobodni radikali i antioksidansi u zdravlju i bolesti

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 7.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Definirati mehanizme nastanka slobodnih radikala u fiziološkim i patološkim stanjima, identificirati različite skupine antioksidacijskih molekula i opisati načine njihova djelovanja naspram reaktivnih kisikovih i dušikovih vrsta, opisati metode kojima se utvrđuje oksidacijsko-antioksidacijska neravnoteža, izdvojiti antioksidanse koji imaju potencijalnu terapijsku primjenu. Primijeniti stečena znanja i vještine u kolegijima na višim godinama studija medicinske biokemije i farmacije koji u svom programu uključuju oksidacijski stres kao podlogu bolesti, djelovanje lijeka na redukcijski okoliš unutar stanice te uporabu antioksidansa u dijagnostici različitih bolesti i u terapiji bolesnika.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Biokemija i upisan 8. semestar.
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati načine nastanka slobodnih radikala uslijed različitih izvanstaničnih i unutarstaničnih poticaja;
  2. Identificirati glavne skupine antioksidacijskih molekula i usporediti načine njihova djelovanja;
  3. Objasniti važnost održavanja redukcijskog okoliša unutar stanice;
  4. Povezati mehanizam djelovanja redoks-osjetljivih transkripcijskih čimbenika s otpornošću stanice na povećanu koncentraciju oksidansa;
  5. Izabrati odgovarajuće metode za određivanje oksidacijskog stresa na staničnoj razini i na razini organizma kao cjeline;
  6. Povezati nastanak oksidacijskog stresa s razvojem tumora;
  7. Analizirati važnost prehrane i stila života na antioksidacijski status;
  8. Prepoznati važnost antioksidansa i oksidacijski izmijenjenih molekula u dijagnostičkoj i terapijskoj primjeni.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Lada Rumora Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
dr. sc. Tihana Žanić Grubišić Redoviti profesor
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Ana Budimir Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Erim Bešić Docent
prof. dr. sc. Dubravka Vitali Čepo Redoviti profesor