Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Transfuziologija s imunohematologijom

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Edukacija studenata iz područja transfuzijske medicine koja obuhvaća temeljna područja transfuziologije i imunohematologije.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Hematologija II, odslušana Klinička biokemija organa i organskih sustava II
Preduvjet za polaganje: položena Klinička biokemija organa i organskih sustava II

Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći:
  1. Opisati organizaciju transfuzijske djelatnosti u RH;
  2. Navesti i objasniti metode detekcije biljega krvlju prenosivih bolesti;
  3. Nabrojati vrste krvnih pripravaka, navesti njihovu primjenu u liječenju i način praćenja nuspojava;
  4. Razlikovati krvne grupe i provoditi metode određivanja krvnih grupa;
  5. Objasniti princip imunizacije i kliničko značenje protutijela i autoantitijela;
  6. Opisati postupke kontrole kvalitete u serološkom laboratoriju;
  7. Odrediti osjetljivost i specifičnost seroloških testova;
  8. Protumačiti važnost epidemioloških izvještavanja.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Renata Zadro Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj