Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Uzgoj stanica i staničnih linija

Godina učenja: 4. godina
Semestar: 8.
Broj ECTS bodova: 2,5
Ciljevi predmeta: Upoznati studente s osnovnim načelima rada s kulturama stanica te primjena pojedinih staničnih kultura u eksperimentalnoj medicini i dijagnostici.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: položena Biokemija i upisan 8. semestar
Preduvjet za polaganje: nema
Ishodi učenja: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Objasniti principe odmrzavanja, uzgoja i krioprezervacije stanica;
  2. Odabrati odgovarajuću staničnu vrstu ili staničnu liniju za odabrani eksperimentalni model;
  3. Koristiti pojedine kataloge komercijalno dostupnih stanica;
  4. Objasniti metode određivanja vijabilnosti stanica te metode detekcije i određivanja stanične smrti (apoptoza i nekroza);
  5. Objasniti odabrane primjere korištenja stanica u dijagnostičke i terapijske svrhe;
  6. Primijeniti animalne i humane stanične kulture u istraživačke i dijagnostičke svrhe.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

 

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. József Petrik Redoviti profesor u trajnom zvanju Voditelj
prof. dr. sc. Ksenija Fumić Redoviti profesor Voditelj
prof. dr. sc. Roberta Petlevski Redoviti profesor
doc. dr. sc. Andrea Hulina Tomašković Docent