Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Opća kemija sa stehiometrijom

Godina učenja: 1. godina
Semestar: 1.
Broj ECTS bodova: 11
Ciljevi predmeta: Uspostaviti temelje za razumijevanje osnovnih kemijskih zakona te strukture i reaktivnosti kemijskih spojeva. Tijekom usvajanja gradiva kolegija studenti bi trebali steći opća znanja i generičke vještine na kojima se temelji većina egzaktnog i kvantitativnog izučavanja u kemijskoj i biokemijskoj znanosti. Studenti trebaju moći opisati i biti u stanju razlikovati elemente koji utječu na svojstva kemijskih tvari i njihovu reaktivnost. Rješavanjem numeričkih zadataka i radom u laboratoriju studenti će biti u mogućnosti definirati i analizirati fizikalno-kemijske veličine i jednadžbe te razviti osjećaj o iznosu tih veličina isto kao i steći osnovne tehnike rada u laboratoriju.
Preduvjeti: Preduvjet za upis: nema
Preduvjet za polaganje: nema

Ishodi učenja: Nakon odslušanog i položenog kolegija student će moći/biti u stanju:
  1. Opisati i biti u stanju razlikovati elemente koji utječu na svojstva kemijskih tvari i njihovu reaktivnost;
  2. Definirati i analizirati fizikalno-kemijske veličine i jednadžbe te razviti osjećaj o iznosu tih veličina;
  3. Objasniti i primijeniti kemijske zakone;
  4. Opisati elektronsku strukturu atoma i kemijsku vezu, međumolekulske sile i svojstva otopina, krutina i plinova;
  5. Definirati teoriju kiselina i baza;
  6. Opisati osnove interakcije tvari zračenja i Beer-Lambertov zakon;
  7. Objasniti osnove kemijske kinetike i elektrokemije;
  8. Primijeniti kemijsko računanje-stehiometriju;
  9. Primijeniti osnovne tehnike rada u laboratoriju.

Sadržaj predmeta:

Opis predmeta - Studij farmacije

Opis predmeta - Studij medicinske biokemije

Nastavnici

Tit. Ime i prezime
prof. dr. sc. Mario Gabričević Redoviti profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Ana Budimir Izvanredni profesor Voditelj
izv. prof. dr. sc. Tin Weitner Izvanredni profesor
doc. dr. sc. Davor Šakić Docent