Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova)

 

 

 

Naziv projekta:

JAČANJE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH I INOVACIJSKIH KAPACITETA fARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (FARMINOVA)

 

Projekt financiran iz fondova Europske unije:

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund)

 

Kratki opis projekta:

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je znanstveno-nastavna institucija u RH u području biomedicine i zdravstva, polje farmacija. Obrazuje magistre farmacije koji su neophodna karika u pružanju zdravstvene zaštite, ali su i nositelji istraživanja, razvoja i proizvodnje farmaceutskih proizvoda i pripravaka, jednog od financijski najjačih istraživačko-razvojnih i industrijskih područja u RH (Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020.), na području EU i globalno.

Projekt Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova) financiran je iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020, poziv „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”. Projekt FarmInova ima za cilj modernizirati postojeću znanstveno-istraživačku infrastrukturu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i to ulaganjem u nabavu sofisticirane opreme s dugoročnim učinkom povećanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i rješavanja društvenih izazova, odnosno sa svrhom mobilizacije svih znanstvenih, nastavnih i stručnih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i njegovih ljudskih i materijalnih kapaciteta.

 

svrha, Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta Jačanje znanstveno-istraživačkih i inovacijskih kapaciteta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (FarmInova) je (i) opremiti prostorije Fakulteta sofisticiranom znanstveno-istraživačkom opremom te (ii) provesti aktivnosti organizacijske reforme kroz uspostavu Centra za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji i izradu Strateškog plana suradnje s gospodarstvom. Osnovni cilj nabave opreme je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, dok će organizacijska reforma rezultirati optimalnim i racionalnim raspolaganjem infrastrukturnim i ljudskim potencijalima kroz interdisciplinarnost u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Provedbom projekta FarmInova doći će do poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti. Osigurat će se preduvjeti za provođenje naprednih znanstveno-stručnih projekata te kontinuirano i održivo razvijanje znanstvene djelatnosti stručnjaka. Provedba projekta omogućit će obrazovanje doktoranda na razini usporedivoj s uglednim europskim i svjetskim sveučilištima. Posebice valja istaknuti unaprijeđenje suradnje s gospodarstvom te mogući prijenos znanstvenih spoznaja i tehnoloških rješenja u industrijski razvoj lijekova. Postići će se transformacija u međunarodno konkurentnu znanstvenu instituciju koja stvara novu znanstvenu, edukativnu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Provedbom projekta postići će se koristi za ciljne skupine: studente diplomskog i poslijediplomskih studija, poslijedoktorande, znanstveno-nastavno osoblje, gospodarske subjekte i ostale dionike kojima će biti na raspolaganju jači kapaciteti za cjeloživotno učenje, istraživanje, razvoj i inovacije. Predloženim se projektom opremaju laboratoriji najsuvremenijom znanstveno-istraživačkom opremom u nekoliko funkcionalnih cjelina koje unutar pretpostavljenog Centra za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji obuhvaćaju: Laboratorij za analitičku toksikologiju, Laboratorij za antimikrobnu terapiju, Laboratorij za farmaceutsku analitiku, Laboratorij za farmaceutsku sintezu, Laboratorij za farmakodinamiku, Laboratorij za farmakogenomiku i personaliziranu terapiju, Laboratorij za fitofarmaciju, Laboratorij za fizikalno-kemijsku karakterizaciju ljekovitih tvari i Laboratorij za razvoj novih terapijskih sustava. Projekt će pridonijeti rješavanju ciljeva opisanih u Strategiji pametne specijalizacije i to u području tematskog prioritetnog područja Zdravlje i kvaliteta života kao izrazito važnog sektora za budući razvoj hrvatskog gospodarstva. Projekt će odgovoriti na ciljeve postavljene unutar podtematskog prioritetnog područja Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji kroz suradnju s privatnim sektorom i drugim kapacitetima u javnom sektoru. Projekt otvara mogućnosti istraživanja u podtematskim prioritetnim područjima personalizirane medicine te nutricionizma. Projekt je u skladu i s ostalim strateškim dokumentima kao što su Strategija Europa 2020, Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'', Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije te ostali nacionalni i EU strateški dokumenti i strategije prijavitelja. Kao pokazatelj rezultata projekta u poboljšanim infrastrukturnim uvjetima radit će 85,2 istraživača što će rezultirati objavom najmanje 150 znanstvenih publikacija u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi Web of Science.

 

Ukupna vrijedonost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 34.813.297,12 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 34.812.122,62 HRK

 

 

Razdoblje provedbe projekta:

01.04.2019. – 01.07.2021.

 

Kontakt osobe:

izv. prof. dr. sc. Jasmina Lovrić

dr. sc. Ivan Biruš

 

www.strukturnifondovi.hr

 

Obrazac za prijavu znanstvenih radova za čiju je izradu korištena oprema nabavljena u okviru projekta FarmInova

Poveznica na obrazac

 

 

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu