Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Metabolizam i interakcije biološki

aktivnih spojeva i QSAR

 

Hrvatska zaklada za znanost – uspostavni istraživački projekt

Naziv projekta: Metabolizam i interakcije biološki aktivnih spojeva i QSAR

Akronim: MAINBASE4QSAR

Broj projekta: UIP-2014-09-5704

Trajanje projekta: 2015.-2018. godina

Voditelj: dr. sc. Mirza Bojić, doc.

 

Suradne ustanove:

Sveučilište Konkuk, Seoul, Koreja

Sveučilište Vanderbilt Medicinski fakultet, Nashville, TN, SAD

 

Suradnici na projektu:

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

dr. sc. Željko Debeljak, nasl. doc.

Hrvoje Rimac, mag. pharm., mag. mag. ing. biotechn.

 

Sveučilište Vanderbilt Medicinski fakultet, Nashville, TN, SAD

dr. sc. Fred P. Guengerich, Tadashi Inagami profesor biokemije

 

Sveučilište Konkuk, Seoul, Koreja

dr. sc. Donghak Kim, izv. prof.

 

 

Sažetak

U razvijenim su zemljama najučestaliji uzroci smrti krvožilne bolesti. Trombociti su uključeni u hemostazu, trombozu i upalni odgovor, a krvožilne bolesti mogu biti znak njihove patološke aktivacije. U prijašnjim smo radovima pokazali da biološki aktivne tvari, npr. flavonoidi mogu utjecati na agregaciju trombocita pri koncentracijama koje se mogu postići u krvi nakon konzumacije hrane bogatom polifenolima. Također mogu utjecati i na rezultate dijagnostičkih funkcionalnih ispitivanja agregacije trombocita. Daljne studije će se usredotočiti na njihov metabolizam, moguće interakcije i QSAR predviđanje učinka. Ciljevi našeg predloženog projekta su odrediti:

1. Metabolizam flavonoida-ovi spojevi se lako mogu metabolizirati, npr. oksidacijskim i (de)metilacijskim reakcijama; naš je cilj odrediti koji je oblici flavonoida su najzastupljeniji (izvorni spoj ili metaboliti) koristeći humane jetrene mikrosome, rekombinante jetrene citokrome P450 i LC-MS/MS.

2. Interakcije flavonoida-proučavat će se interakcije flavonoida s drugim često korištenim lijekovima na citokrom P450 enzimima (metaboličke interakcije), kao i vezanje flavonoida na humani serumski albumin (distribucijske interakcije).

3. Kvantitativna veza strukture i aktivnosti (QSAR)-na temelju rezultata ispitivanja metaboličkih i distribucijskih ispitivanja odredit će se QSAR modeli koji će dati uvid u strukturne karakteristike flavonoida odgovornih za interakcije i podložnost metabolizmu putem citokroma P450.

Uz znanstveno, ovo istraživanje također ima i društveno i ekonomsko opravdanje. Učestalost krvožilnih bolesti u SAD-u u 2010. godini je bila 37%, što je rezultiralo s 444 milijarde dolara u troškovima. U EU se ovom problemu pristupa s posebnom pozornošću jer se u idućih 20 godina očekuje porast troškova od 40% povezanih s liječenjem ovih bolesti. Ta činjenica potiče znanstvenu, kao i farmaceutsku zajednicu da tragaju za boljim i sigurnijim lijekom, s flavonoidima kao mogućim kandidatima.

 

Događanja, znanstveni skupovi, publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?id=HRZZ-UIP-2014-09-5704