Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

CENTAR ZA MEĐUMOLEKULARNE INTERAKCIJE U FARMACIJI

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

PROJEKT FINANCIRAN IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE:

Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund)

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Provedbom projekta izradit će projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnog projekta Centar za međumolekularne interakcije u farmaciji (InterMolCentra) koji će biti suvremena infrastrukturna otvorena platforma za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), kao i provedbu organizacijske reforme FBF-a, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije FBF-a u međunarodno konkurentni centar znanja, ekspertiza i inovacija u farmaciji i medicinskoj biokemiji. Očekivani rezultat je pripremljena dokumentacija visokog stupnja kvalitete potrebna za uspješnu prijavu i provedbu projekta InterMolCentar uz sufinanciranje iz fondova EU. 

U procesu planiranja aktivnosti koje su sadržane u ovom projektnom prijedlogu, kao i povezani troškovi ulaganja, posebno se vodilo računa da sve planirane aktivnosti budu nužne za buduću IRI infrastrukturu te dizajnirane na način da se osigura povoljan omjer predloženih troškova ulaganja i planiranih rezultata tako da taj omjer predstavlja najbolju vrijednost za novac. Također, predloženi projekt nije moguće provesti bez potpore iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Naime, FBF trenutno ne raspolaže financijskim sredstvima za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je planirano u okviru ovog projektnog prijedloga, te se potporom iz OPKK osigurava dodana vrijednost i u opsegu i u kvaliteti aktivnosti te vremena potrebnog za ostvarenje cilja projekta.

Centar će imati dva odjela – Odjel za eksperimentalna mjerenja i Odjel za računalno-kemijsko modeliranje i biostatistička istraživanja. Odjel za eksperimentalna mjerenja bit će smješten u novouređenom prostoru opremljenom specifičnim znanstveno-istraživačkim uređajima i instrumentima namijenjenih mjerenjima međumolekularnih interakcija temeljenih na međusobno komplementarnim metodama. Odjel za računalno-kemijsko modeliranje i biostatistička istraživanja bit će opremljen računalnim grozdom za optimizaciju i analizu međumolekularnih interakcija s odgovarajućim kompleksnim računalnim programima te će biti povezan sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (SRCE). Povezanost sa resursima SRCE-a će doprinijeti učinkovitom korištenju nacionalnih znanstveno-istraživačkih resursa te, istodobno, umanjuje ukupne troškove ulaganja u buduću infrastrukturu InterMolCentra, uz postizanje istih rezultata i društvenih koristi.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Svrha ovog projektnog prijedloga je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnog projekta Centar za međumolekularne interakcije u farmaciji koji će biti suvremena infrastrukturna otvorena platforma za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), kao i provedbu organizacijske reforme FBF-a, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije FBF-a u međunarodno konkurentni centar znanja, ekspertiza i inovacija u farmaciji i medicinskoj biokemiji.

Temeljni problem koji se planira riješiti uspostavom InterMolCentra je trenutno stanje infrastrukture za istraživanje i razvoj FBF-a. Nedostatni prostorni kapaciteti te nezadovoljavajuća razina opremljenosti znanstveno-istraživačkih laboratorija posljedica su sve veće ograničenosti dostupnih financijskih sredstava za ulaganje u suvremenu znanstveno-istraživačku opremu iz vlastitih i proračunskih sredstava. Sadašnji infrastrukturni kapaciteti FBF-a ne omogućuju provedbu kompleksnih mjerenja i analiza međumolekularnih interakcija, koja predstavljaju osnovne preduvjete za vrhunska istraživanja u suvremenoj medicini i farmaciji. Primjerice, u dizajnu lijekova se poznavanje same strukture lijeka temelji na specifičnoj interakciji između lijeka i njegovog cilja, što ovisi o njihovoj trodimenzionalnoj strukturi. Proces zahtijeva interdisciplinarno znanje o geometriji i afinitetu međumolekularnih interakcija, za što je pak potrebno provoditi mjerenja eksperimentalnim metodama te izvršavati simulacije korištenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih rješenja uz pomoć kvantno-kemijskih i biostatističkih metoda.

Infrastruktura koja bi omogućila sva potrebna mjerenja i analize u Hrvatskoj ne postoji, a u međunarodnom okruženju je dostupna primarno na komercijalnoj osnovi. Trenutna infrastruktura FBF-a ne udovoljava uvjetima za provedbu potrebnih analiza i mjerenja zbog čega je nužno njeno unapređenje. Osim toga, većina postojećih instrumenata nije prikladna za planirana mjerenja međumolekularnih interakcija, koja obuhvaćaju određivanje snage vezanja, kinetike i termodinamike vezanja između proteina, proteina i malih biomolekula (npr. lijekovi, vitamini, hormoni) te malih molekula s malim molekulama. Ove vrste mjerenja, koje danas predstavljaju standardu u farmaciji, zahtijevaju drugačije instrumente od dostupnih, a koji su međusobno komplementarni i nadopunjuju se ovisno o vrsti analize, odnosno mjerenja. Dio instrumenata koji bi se mogao koristiti u ograničenom broju mjerenja je zastario i zahtijeva nadogradnju. Međutim, niti nadogradnjom se ne bi omogućila provedba cijelog seta planiranih analiza jer noviji instrumenti koji su danas dostupni na tržištu imaju bitno veće mogućnosti i preciznost mjerenja, a koji su preduvjeti za vrhunska interdisciplinarna istraživanja u okviru budućeg InterMolCentra.

Provedene analize ukazuju da istraživači FBF-a ostvaruju značajnu znanstvenu produktivnost, dok FBF kao prijavitelj projekta ima potencijal za daljnji razvoj i postizanje znanstvene izvrsnosti u područjima koja imaju velike mogućnosti da rezultiraju novim otkrićima i spoznajama kojima će se doprinijeti rješavanju globalnih društvenih izazova u području zdravlja i kvalitete života.

Za ostvarenje identificiranih potencijala neophodno je unaprijediti postojeću infrastrukturu, što podrazumijeva preuređenje neadekvatnih prostora te nabavu znanstveno-istraživačke opreme kako bi se omogućila provedba složenih mjerenja različitih interakcija u biološkim sustavima. Planirana infrastruktura specifična je po svojoj primjenjivosti u svim područjima istraživanja kojima se bavi FBF, uključujući sintezu novih lijekova, razvoj inovativnih farmaceutskih oblika s ciljanim djelovanjem, istraživanja biološki aktivnih molekula iz biljnih materijala, novih biokemijskih pokazatelja i molekularnih mehanizama, kao i razvoj novih rješenja personalizirane medicine. Istraživanja u navedenim područjima imaju potencijal rezultirati novim otkrićima i spoznajama koja mogu značajno unaprijediti područje farmacije i medicinske biokemije, sa širokom primjenom u gospodarskom sektoru. Važno je naglasiti da će buduća IRI infrastruktura omogućiti i širenje postojećih područja istraživanja, uz uvođenje novih znanstvenih tema, čime se očekuje ojačati vidljivost FBF-a kod međunarodnih znanstveno-istraživačkih organizacija u privatnom i javnom sektoru, što će pak omogućiti FBF-u sudjelovanje u vrhunskim interdisciplinarnim kolaborativnim istraživanjima financiranim iz kompetitivnih izvora.

Prije samog ulaganja u preuređenje prostora i nabavu opreme, potrebno je izraditi kvalitetnu projektno-tehničku dokumentaciju te studijsku dokumentaciju. U okviru projektnog prijedloga planira se izraditi glavni projekt preuređenja prostora, koji će sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova te ishođenje potrebne suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba, a koja je potrebna jer projekt obuhvaća izvođenje dizala i platforme za osobe s invaliditetom u cilju unapređenja pristupačnosti infrastrukture.

Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi će se izraditi u svrhu procjene institucionalne, financijske i ekonomske održivosti projekta InterMolCentar te ocjene udovoljava li projekt zahtjeve za financiranje istraživačke infrastrukture iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Studija izvedivosti je važna i u kontekstu ukupnog dizajna projekta koji će se temeljiti na sveobuhvatnoj analizi ponude i potražnje za planiranom IRI infrastrukturom. Analize koje će se provesti u okviru izrade studije izvedivosti rezultirat će kvalitetnim projektom čiji dizajn odražava realne potrebe nositelja projekta, znanstveno-istraživačkog sektora i gospodarstva te koji će ostvarivati koristi za društvo koje nadmašuju ukupne troškove ulaganja u infrastrukturu InterMolCentra.

 

ODRŽIVOST REZULTATA NAKON ZAVRŠETKA PROJEKTA:

Projektni prijedlog je dizajniran na način da se po njegovom završetku osigura održivost rezultata projekta te primjenjivost i relevantnost izrađene dokumentacije za provedbu projekta ulaganja u infrastrukturu Centra za međumolekularne interakcije u farmaciji.

Operativne troškove buduće IRI infrastrukture pokrivat će Prijavitelj iz vlastitih financijskih sredstava. Financijska održivost buduće IRI infrastrukture osigurat će se provedbom vrhunskih znanstveno-istraživačkih aktivnosti u okviru InterMolCentra, primarno interdisciplinarnih kolaborativnih istraživačkih projekata koji će se financirati iz nacionalnih i međunarodnih (npr. FP9) programa namijenjenih financiranju projekata istraživanja i razvoja te suradnju s gospodarskim sektorom. Nova infrastruktura omogućit će jačanje kapaciteta i vidljivost FBF-a za suradnju s međunarodnim organizacijama, čime će se doprinijeti i mogućnostima privlačenja financiranja iz kompetitivnih programa.

 

UKUPNA VRIJEDONOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU (U HRK):

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 867.152,63 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 867.152,63 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

04.05.2021. – 04.05.2023.

 

KONTAKT OSOBE:

izv. prof. dr. sc. Mario Gabričević

izv. prof. dr. sc. Tin Weitner

 

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta