Farmaceutski-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
od 1882. godine

Područja znanstvenog istraživanja

Istraživačke aktivnosti Fakulteta usmjerene na područja inovativnih dijagnostičkih i terapijskih pristupa u prevenciji i liječenju bolesti, razvoja naprednih metoda, tehnologija i materijala u farmaciji te razvoja integrativnih pristupa u optimizaciji zdravlja.

 

Inovativni dijagnostički i terapijski pristupi u prevenciji i liječenju  bolesti

Razumijevanje molekulskih osnova bolesti ključno je za identifikaciju novih molekulskih biljega i terapijskih meta. Stoga su temeljna biokemijska i molekularno-biološka istraživanja kojima se na molekulskoj razini rasvjetljavaju fiziološki i patofiziološki procesi od presudne važnosti. Pronalazak i/ili prepoznavanje molekulskih biljega koji mogu unaprijediti identifikaciju rizičnih skupina / pojedinaca može znatno pridonijeti dijagnostici, predviđanju tijeka bolesti te praćenju uspješnosti terapije.

Inovativni terapijski pristupi u liječenju bolesti obuhvaćaju razvoj novih lijekova i osjetljivih bioanalitičkih metoda te praćenje uspješnosti liječenja i upravljanje farmakoterapijom. Zbog pojave rezistencije na postojeću terapiju ili nedovoljno učinkovitih lijekova važno je neprestano istraživati nove spojeve poboljšanog djelovanja, što se postiže racionalnim dizajniranjem i podrobnim ispitivanjem reakcijskih uvjeta sinteze novog lijeka određivanjem njegovih fizičko-kemijskih svojstava i farmakokinetičkih parametara te ispitivanjem biološkog djelovanja. S druge strane, uspjeh svake terapije leži u neprestanoj skrbi za pacijenta te prepoznavanju njihovih osobnih posebnosti. Upravljanje farmakoterapijom novi je sveobuhvatni model pružanja cjelovite skrbi unutar kojeg ljekarnici prepoznaju, rješavaju i sprječavaju terapijske probleme, utvrđuju terapijske ciljeve, biraju najprikladnije intervencije, odnosno izrađuju plan skrbi za svakog pojedinog pacijenta te prate ishode liječenja u suradnji s liječnicima obiteljske medicine s konačnim ciljem optimizacije farmakoterapije i poboljšanja kliničkih ishoda liječenja.

 

Razvoj naprednih metoda, tehnologija i materijala u farmaciji

Navedeno područje istraživanja odnosi se na razvoj i karakterizaciju inovativnih farmaceutskih oblika poboljšane bioraspoloživosti, stabilnosti, sigurnosti i prihvatljivosti za bolesnike.

Razvoj je formulacije ključan korak u cjelokupnom životnom ciklusu lijeka, uključujući pretklinički i klinički razvoj lijeka, proizvodnju te preoblikovanje zbog nove indikacije.

Inovativni su tehnološki postupci u razvoju lijeka sve potrebniji u farmaceutskoj industriji s obzirom na zahtijevanu visoku složenost, automatiziranost i visoku učinkovitost proizvodnih postupaka. Planirani se razvoj inovativnih tehnoloških postupaka temelji na sustavnom istraživanju interakcija između procesnih i formulacijskih parametara, što je od izrazite važnosti za proizvodnju visoko kvalitetnih lijekova.

Razvoj novih tehnoloških postupaka nužnih za dizajn inovativnih formulacija lijeka zahtijeva nove i optimirane predanalitičke i analitičke metode te farmaceutsko-tehnološke i biofarmaceutske postupke karakterizacije. Planirana istraživanja obuhvaćaju razvoj osjetljivijih, učinkovitijih i pouzdanijih analitičkih protokola za određivanje djelatnih tvari te detekciju i kvantifikaciju procesnih onečišćenja i razgradnih produkata. Planiran je i razvoj farmaceutsko-tehnoloških i in vitro / ex vivo biofarmaceutskih postupaka u svrhu određivanja fizičko-kemijskih svojstava formulacija u razvoju i predviđanja njihova ponašanja na mjestu primjene.

Od posebne je važnosti razvoj naprednih (bio)materijala s potencijalnom uporabom u oblikovanju i primjeni lijekova, dijagnostici ili analitici, a u svrhu povećanja učinkovitosti, pouzdanosti i/ili sigurnosti navedenih postupaka.

 

Razvoj integrativnih pristupa u optimizaciji zdravlja

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje se ne određuje kao odsustvo bolesti nego kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i emocionalnog blagostanja. Uvažavajući načela koncepta jednog zdravlja, postizanje se optimalnih zdravstvenih rezultata ostvaruje objedinjenim pristupom koji obuhvaća međusobnu povezanost ljudi, životinja, biljaka i njihova zajedničkog okruženja. Interdisciplinarna  priroda koncepta jednog zdravlja pruža jedinstvene mogućnosti suradnje stručnjacima iz različitih disciplina. Iako pojam koncepta jednog zdravlja podrazumijeva istraživanja u brojnim područjima, naglasak istraživanja bit će stavljen na nekoliko ključnih područja:

●    antimikrobna rezistencija kao jedan od vodećih globalnih javnozdravstvenih problema i to ponajprije u kontekstu važnosti krive i pretjerane uporabe antimikrobnih lijekova u razvoju rezistencije, istraživanja mehanizama povezanih s pojavnošću rezistencije te razvoja novih terapijskih rješenja

●    zdravstvena ekologija i toksikologija s posebnim naglaskom na istraživanje učinaka zagađivača u okolišu, degradacije okoliša i klimatskih promjena na determinante zdravlja

●    utjecaj socijalnih čimbenika u optimizaciji zdravlja i prevenciji bolesti s posebnim naglaskom na istraživanje potreba i mogućnosti razvoja i primjenu učinkovitih javno-zdravstvenih mjera, integrativnih pristupa liječenju te daljnje optimizacije ljekarničke skrbi

●    učinkovitost i sigurnost primjene biološki aktivnih tvari u optimizaciji zdravlja i sprječavanju bolesti te istraživanja mogućnosti individualizacije prehrane i dijetoterapije u optimizaciji zdravlja

●          razvoj i primjena koncepata zelene kemije, s posebnim naglaskom na razvoj procesa i proizvoda s manjim ekološkim/klimatskim otiskom i manjim izravnim utjecajem na ljudsko zdravlje.